Les 4 R | Economia circular

Les 4 R ‘s

Des dels seus inicis, Hidrotec sempre ha estat compromesa amb la preservació del medi ambient, per això hem desenvolupat les 4 R. Som pioners en totes les nostres decisions respecte la innovació i el medi ambient. Ja l’any 1997, vam ser la primera empresa de l’àmbit del sanejament urbà i industrial, a incorporar a la seva flota, camions mediambientals de recuperació d’aigua, generant amb aquest fet una disminució del consum de combustible i de les emissions de CO₂, així com del consum d’aigua utilitzada en la neteja de canonades i col·lectors gràcies a la recuperació de la mateixa a partir del residu aspirat.

Cal destacar també, que Hidrotec disposa d’un sistema de gestió ambiental conforme a la norma ISO 14001:2015 certificat per AENOR, per a les següents activitats: Neteja industrial i de clavegueram públic i privat; Transport de residus; Inspecció TV; Localització de canalitzacions; Proves d’estanquitat i pressió; Rehabilitació interna i condicionament de canalitzacions i pous de registre.

Avui dia s’està impulsant des dels organismes internacionals un nou model estratègic de producció i consum, denominat Economia Circular. El paradigma de l’Economia Circular proposa un model de societat que utilitza i optimitza els materials, l’energia i els residus, sent el seu objectiu l’eficiència en l’ús dels recursos. En aquest nou context, Hidrotec vol ser agent actiu i generador de palanques dins del sector del sanejament industrial, urbà i particular, perquè el paradigma de l’Economia Circular sigui una realitat i ajudi a la sostenibilitat del nostre planeta.

És per això, que Hidrotec ha desenvolupat uns principis bàsics, les 4 R ’s, sobre les quals es regeixen totes les seves actuacions i decisions. Els principis de les 4 R ’s són:

les 4 R

1R Principi: Reduir

La primera de les 4 R ’s és el principi de “Reduir”. Hidrotec disposa d’una flota de camions i vehicles amb etiquetes C, ECO i Zero. Cal destacar els camions cisterna mixtos amb Dual Fuel (Gasoil-Gas Natural), així com els vehicles híbrids (Gasolina-Elèctric) i 100% elèctrics.
Amb aquestes mesures Hidrotec aconsegueix reduir les emissions de CO₂ al medi ambient.

etiqueta vehicle C
etiqueta vehicle ECO
etiqueta vehicle 0

A més, Hidrotec està adherida al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI), impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Les empreses adherides a aquest programa es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEI i establir anualment mesurades per a reduir‐les.

Les 4 R: Acords voluntaris

2R Principi: Recuperar

La segona de les 4 R ’s és el principi de “Recuperar”. Hidrotec disposa de vehicles de neteja mediambientals mixtos d’aspiració i impulsió, que són capaces de recuperar l’aigua d’impulsió utilitzada en la neteja dels col∙lectors, mitjançant un sistema de filtrat especial a l’interior de la cisterna, que permet recuperar aigua neta del residu aquós aspirat. Aquesta característica ajuda a optimitzar el consum d’aigua, i a vegades evita haver de traslladar el vehicle per a carregar més aigua, disminuint per tant el consum de combustible i emissions de CO₂ a l’ambient.

Les 4 R. Esquema Camió de reciclatge d'aigua


3R Principi: Reciclar

La tercera de les 4 R ’s és el principi de “Reciclar”. En Hidrotec els sòls residuals retirats es transporten a planta de compostatge per a la seva posterior gestió i reciclatge. Mitjançant aquesta iniciativa, Hidrotec ajuda a reciclar els residus procedents dels sistemes de clavegueram evitant el
consum de recursos naturals i matèries primeres. En aquest sentit Hidrotec disposa d’acords amb diferents plantes de reciclatge autoritzada.

4R Principio: Rehabilitar

La quarta de les 4 R ’s és el principi de “Rehabilitar”. Des de l’any 1996, Hidrotec porta utilitzant diferents sistemes de rehabilitació de canonades i col·lectors sense obres, tant per a la reparació puntual com per a la reparació en continu de sistemes de sanejament industrial, urbà i particular. Aquests sistemes permeten la rehabilitació de les canonades sense haver de realitzar obres, evitant per tant la generació de residus i disminuint el consum energètic. Entre els sistemes de rehabilitació de canonades destaquen:

▪ Sistema Part-Lining
▪ Sistema d’Encamisat de Mànega Continua
▪ Sistema SprayForm
▪ Sistema Rehabilitació Baixants de Fibrociment

Sistema Mànega Continua
Sistema LED
Sprayform
Sistema Part-Lining

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres a través de l’adreça de correu info@hidrotec.com i et respondrem al més aviat possible.